Projekty realizowane

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój to największy w Unii Europejskiej program na rzecz rozwoju badań i tworzenia innowacji. Dzięki niemu dofinansowanie m.in. na  wspólne prowadzenie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych uzyskują naukowcy i przedsiębiorcy, a wyniki prac B+R znajdują praktyczne zastosowanie w gospodarce. „Od pomysłu do przemysłu” - to główne założenie tego programu. Oznacza ono wsparcie powstawania innowacji: od tworzenia koncepcji nowatorskich produktów, usług lub technologii, przez przygotowanie prototypów/linii pilotażowych aż po ich komercjalizację.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest instytucją pośredniczącą w przekazywaniu funduszy w ramach POIR w Perspektywie Finansowej na lata 2014-2020.

» Więcej informacji na temat projektu
POLONEZ
In a combined action of the National Science Centre Poland and the EU’s Horizon 2020 program under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement.
INNOMED
Program sektorowy realizowany w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Ma na celu finansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie medycyny innowacyjnej. Budżet programu wynosi 300 mln PLN, z czego udział przedsiębiorstw w budżecie wynosi 35% natomiast pozostała część finansowana jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
PROGRAM BADAŃ STOSOWANYCH

Program finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest horyzontalnym programem wsparcia sektora nauki i sektora przedsiębiorstw w zakresie badań stosowanych z różnych dziedzin nauki oraz branż przemysłu.

LIDER

Program finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju służący stymulowaniu współpracy naukowców z przedsiębiorcami, poprzez realizację badań o potencjale wdrożeniowym i komercjalizacyjnym. Dodatkowo zachęca do mobilności międzysektorowej, międzyuczelnianej oraz pomiędzy jednostkami naukowymi.

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA PRACY W KOPALNIACH

Program finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ma na celu  opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystanie przyczyni się do znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych.

INNOWACJE SPOŁECZNE

Program finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest programem wsparcia sektora nauki, otoczenia gospodarczego oraz sektora organizacji pozarządowych w zakresie podejmowania i realizacji innowacyjnych działań i inicjatyw społecznych, bazujących na osiągnięciach nauki i techniki.

STRATEGMED

Program finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest strategicznym programem badań naukowych i prac rozwojowych, leczenia chorób cywilizacyjnych i profilaktyki.

NARODOWE CENTRUM NAUKI
MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
TRANSDYSCYPLINARNE PROJEKTY BADAWCZEplik

 

Kontakt

Dział Nauki, Zarządzania Projektami
i Współpracy z Zagranicą

ul. Fredy 10
61-701 Poznań
tel.: 61 854-60-54
fax: 61 854-61-07
e-mail: karolinamichalak@ump.edu.pl