Podmioty lecznicze UMP

  Podmioty lecznicze UMP:
Pełnomocnicy Rektora:
1. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego dr hab. Przemysław Mitkowski
2. Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego prof. dr hab. Marek Ruchała
3. Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny prof. dr hab. Ewa Nowak-Markwitz
4. Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi  
5. Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera dr hab. Jarosław Szydłowski
6. Samodzielny Publiczny Zakład Zaopatrzenia Ortopedycznego  
7. Uniwersyteckie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej dr hab. Agata Czajka-Jakubowska

ZAKRES PRAC DZIAŁU NADZORU I WSPÓŁPRACY ZE SZPITALAMI KLINICZNYMI
 1. opracowuje i przygotowuje plany kontroli, wspólnie z kierownikiem Sekcji Kontroli,
 2. sporządza zbiorcze zestawienia w zakresie ewidencji z przeprowadzonych kontroli na potrzeby komórek wewnętrznych i jednostek zewnętrznych,
 3. przygotowuje, wspólnie z Sekcją Kontroli, informacje z kontroli do Ministerstwa Zdrowia,
 4. prowadzi sprawy związane z nadzorem i aktualizacją statutów podmiotów leczniczych, dla których Uczelnia pełni funkcję podmiotu tworzącego,
 5. prowadzi sprawy związane z zatwierdzeniem i aktualizacją planów finansowych podmiotów leczniczych, dla których Uczelnia pełni funkcję podmiotu tworzącego,
 6. przygotowuje zbiorcze zestawienia w zakresie gospodarki finansowej - zobowiązania, należności, wynagrodzenia nadzorowanych podmiotów, zarówno na potrzeby Uczelni, jak również zewnętrznych jednostek, w tym Ministerstwa Zdrowia, Wojewody Wielkopolskiego, Głównego Urzędu Statystycznego,
 7. przygotowuje wraz z Kwesturą analizy finansowe podmiotów leczniczych, dla których Uczelnia pełni funkcję podmiotu tworzącego,
 8. przygotowuje kwartalne, miesięczne sprawozdania, m.in. o przychodach, kosztach
  i wyniku finansowym podmiotów leczniczych, dla których Uczelnia pełni funkcję podmiotu tworzącego,
 9. przygotowuje analizę rocznych sprawozdań finansowych podmiotów leczniczych, dla których Uczelnia pełni funkcję podmiotu tworzącego,
 10. prowadzi sprawy związane z dotacjami na zakupy inwestycyjne oraz z planowaniem budżetów przez podmioty lecznicze, dla których Uczelnia pełni funkcję podmiotu tworzącego,
 11. prowadzi sprawy dotyczące umów zawartych pomiędzy Uczelnią a podmiotami leczniczymi, w zakresie udostępnienia jednostek organizacyjnych niezbędnych do prowadzenia kształcenia przed- i podyplomowego w zawodach medycznych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,
 12. prowadzi sprawy dotyczące powołania, funkcjonowania, organizacji oraz odwoływania rad społecznych podmiotów leczniczych, dla których Uczelnia pełni funkcję podmiotu tworzącego,
 13. prowadzi sprawy dotyczące rad klinicystów działających w podmiotach leczniczych,
  dla których Uczelnia pełni funkcję podmiotu tworzącego,
 14. prowadzi sprawy związane ze skargami i wnioskami w odniesieniu do podmiotów leczniczych, dla których Uczelnia pełni funkcję podmiotu tworzącego oraz sprawozdawczość w powyższym zakresie,
 15. prowadzi obsługę komisji powoływanych przez Senat i Władze Uczelni w zakresie dotyczącym podmiotów leczniczych, dla których Uczelnia pełni funkcję podmiotu tworzącego.
SEKCJA KONTROLI
 1. Dokonuje kontroli i oceny jednostek, dla których Uczelnia pełni funkcję podmiotu tworzącego, w szczególności w zakresie:
  a) realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych,
  b) prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi,
  c) gospodarki finansowej.

» Szczegółowy harmonogram sprawozdawczości obowiązujący w 2018 roku dla SPZOZ-ów, dla których Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu jest podmiotem tworzącym.

Kontakt

Dział Nadzoru i Współpracy ze Szpitalami Klinicznymi
Collegium Maius, pok. 2 i 3
ul. Fredry 10, 61-701 Poznań
tel.: 61 854-62-69
fax.: 61 854-60-19
e-mail: dnw@ump.edu.pl

Kierownik
mgr Joanna Krolek-Dziekańska

tel.: 61 854-62-69
e-mail: jkrolek@ump.edu.pl

mgr Agnieszka Krawczyk
tel.: 61 854-62-71

mgr Renata Godoń
tel.: 61 854-62-73

Zastępca Kierownika Działu,
Kierownik Sekcji Kontroli
mgr Mirosława Marciniak-Borowiak

tel.: 61 854-62-74
e-mail: mirmarci@ump.edu.pl

mgr Renata Polcyn
tel.: 61 854-62-71

mgr Anna Rucka
tel.: 854-60-72

mgr Wiktor Wachowiak
tel.: 61 854-62-72