Baza dydaktyczna

REZERWACJA SAL DYDAKTYCZNYCH:

Uczelniane Centrum Obsługi Studentów
Adres: ul. Bukowska 70, 60-812 Poznań

mgr Bogna Sas
tel.: 61 854-75-23 / 854-75-22
e-mail: bognasas@ump.edu.pl

lic. Amelia Naruszewicz
tel.: 61 854-75-22 / 854-75-23
e-mail: anaruszewicz@ump.edu.pl

mgr Aleksandra Feldgebel
tel.: 61 854-75-22 / 854-75-23
e-mail: afeldgebel@ump.edu.pl


SALE DYDAKTYCZNE OBJĘTE CENTRALNYM PLANOWANIEM:

» Wykaz sal dydaktycznych
» Zdjęcia sal dydaktycznych
» Formularz rezerwacji sal
» Cennik komercyjnego wynajmu sal dydaktycznych

 


UCZELNIANY ZESPÓŁ DS. OCENY, ROZWOJU I DOSKONALENIA INFRASTRUKTURY DYDAKTYCZNEJ

Na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu działa Uczelniany Zespół ds. Oceny, Rozwoju i Doskonalenia Infrastruktury Dydaktycznej (UZORDID), utworzony na podstawie Zarządzenia Rektora nr 112/2023 z dnia 27 września 2023.


Skład Uczelnianego Zespołu ds. Oceny, Rozwoju i Doskonalenia Infrastruktury Dydaktycznej:

Przewodniczący:

Członkowie:

Zadaniem Zespołu jest prowadzenie analiz służących zapewnieniu wysokiej jakości infrastruktury dydaktycznej dostosowanej do aktualnych i przyszłych zadań dydaktycznych realizowanych na Uniwersytecie.

W ramach Uczelnianego Zespołu ds. Oceny, Rozwoju i Doskonalenia Infrastruktury Dydaktycznej analizie podlegają w szczególności:

  1. wielkość infrastruktury dydaktycznej;
  2. stan techniczny pomieszczeń dydaktycznych;
  3. wyposażenie techniczne pomieszczeń z uwzględnieniem ich dostosowania do nowoczesnych form kształcenia;
  4. dostosowanie infrastruktury dydaktycznej Uczelni do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Realizacji zadań Uczelnianego Zespołu ds. Oceny, Rozwoju i Doskonalenia Infrastruktury Dydaktycznej służą:

  1. okresowe przeglądy infrastruktury dydaktycznej;
  2. opracowane i wdrożone procedury oceny infrastruktury dydaktycznej umożliwiające jej stały rozwój i modernizację;
  3. analizy informacji wynikających z dydaktycznych procedur projakościowych.

Bieżący nadzór nad właściwym i optymalnym wykorzystaniem zasobów bazy dydaktycznej Uczelni sprawuje Uczelniane Centrum Obsługi Studentów, które w oparciu o wewnętrzny Regulamin, dokonuje corocznej analizy wykorzystania i zapotrzebowania na sale dydaktyczne,
z uwzględnieniem między innymi limitów przyjęć, uruchamianych nowych kierunków studiów, programów i ramowych planów studiów oraz bieżących wniosków kierowanych przez koordynatorów przedmiotów.

Na Uczelni działa Zespół ds. Obsługi Sal Dydaktycznych, którego zadaniem jest utrzymanie w stałej sprawności urządzeń audiowizualnych znajdujących się w salach dydaktycznych UMP. Szczegółowy zakres zadań Zespołu określony jest w regulaminie organizacyjnym UMP.

Prawidłową eksploatację wyposażenia i pomieszczeń dydaktycznych Uczelni zabezpiecza Dział Eksploatacji Obiektów (DEO). Szczegółowy zakres zadań DEO określony jest w regulaminie organizacyjnym UMP.