Ważne dokumenty

1. Biuletyn Informacji Publicznej UMP
2. Uchwały Senatu
3. Zarządzenia Rektora
4. Zarządzenia Kanclerza
5. Statut Uczelni
6. Strategia Rozwoju Uczelni
7. Strategia Umiędzynarodowienia UMP
8. Logotyp Uczelni - [JPG] [CDR]
9. Logotyp Uczelni w wersji anglojęzycznej - [JPG] [CDR]
10. Księga Znaku
11. Listowniki i wizytówki
12. Regulamin Organizacyjny
13. Regulamin Przeciwdziałania Mobbingowi w UMP
14. Kodeks Etyki
15. Regulamin Pracy
16. Regulamin wynagradzania
17. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
18. Regulamin udzielania zamówień
19. Umowy
20. Regulaminy odbywania podróży służbowych
21. Regulamin studiów, Regulamin studiów podyplomowych, Regulamin Szkoły Doktorskiej, Regulamin organizacji studenckich, Regulamin Domów Studenckich, Regulamin przyznawania miejsc w Domach Studenckich, Regulamin świadczeń dla studentów, Regulamin przyznawania i ustalania wysokości świadczeń funduszu pomocy materialnej dla doktorantów
22. Wniosek o udostępnienie zasobów z Archiwum UMP
23. Druk sylabusa dla przedmiotów na studiach doktoranckich
24. Polityka Ochrony Danych Osobowych
25. Polityka prywatności
26. Deklaracja dostępności

 

Komunikat

Formularze, wnioski i wzory umów dla pracowników dostępne są w systemie
WISUS P