< Cofnij

Skrzynka rektorska

Szanowni Studenci!
Niniejsza skrzynka została uruchomiona w trosce o usprawnienie komunikacji między społecznością studencką a władzami rektorskimi naszej Uczelni. Zamieszczone tu opinie, wnioski, pomysły i zapytania trafią bezpośrednio do Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza UM w Poznaniu. Dla tych z Państwa, którzy nie chcą swojej korespondencji podpisywać imieniem i nazwiskiem - skrzynka jest anonimowa.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich wyżej wymienionych danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych – Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Fredry 10, 61-701 Poznań w celu obsługi korespondencji oraz umożliwienia kontaktu przez Administratora.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, jako Administrator Danych Osobowych, zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Fredry 10, 61-701 Poznań.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można się kontaktować za pomocą e-mail: iod@ump.edu.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • prowadzenia z Panią/Panem korespondencji związanej z przedmiotem sprawy, w związku z którą dane zostały nam udostępnione /obsługa Pani/Pana zapytania przesłanego drogą elektroniczną (e-mail) oraz za pomocą formularza.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
  • art. 6 ust. 1 lit. a, tj. zgoda na przetwarzanie danych osobowych, wynikająca z zainicjowania kontaktu z Administratorem,
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
 5. Pani/Pana dane osobowe – w zależności od przedmiotu sprawy – Administrator może udostępniać: podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów (np. audytorskie, doradcze, certyfikujące) oraz organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów.
 6. Administrator może powierzyć innym podmiotom w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w imieniu Administratora, a w szczególności podmiotom dostarczającym i utrzymującym oprogramowanie wykorzystywane w celu przetwarzania danych.
 7. Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane (do czasu ustania celu dla jakiego zostały zgromadzone), a następnie przez okres wskazany w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub w przypadku realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora przez okres wyznaczony właściwym przepisem ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. W przypadkach przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie zgody, Administrator będzie przechowywał dane nie dłużej niż do momentu wycofania udzielonej zgody.
 8. W przypadkach, na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach przysługuje Pani/Panu prawo do żądania: dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz cofnięcia Pani/Pana zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – w przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów prawa.
 10. Podanie Pani/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, aczkolwiek niezbędne do realizacji celów, do których zostały zebrane. Odmowa podania danych będzie skutkowała brakiem możliwości właściwego załatwienia sprawy przesłanej do Administratora.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.