< Cofnij

Konkurs na 2 stanowiska stypendysty-doktoranta w projekcie NCN

Kierownik projektu, prof. dr hab. Witold Szaflarski, ogłasza rekrutację na dwa stanowiska dla doktorantów w projekcie OPUS finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, pt. „Analiza funkcjonalna i strukturalna leków przeciwnowotworowych jako inhibitorów biosyntezy białka”.

Projekt ma na celu poznanie mechanizmów działania leków przeciwnowotworowych blokujących rybosom i jego powstawanie w komórce. Planujemy wyizolować rybosomy z komórek nowotworowych hodowanych in vitro, poddać je działaniu leków i ostatecznie zbadać strukturę molekularną rybosom-lek za pomocą niskotemperaturowej mikroskopii elektronowej, tzw. cryo-EM.

Stypendium: 4 lata

5000 PLN brutto brutto (ok. 4000 PLN netto przez pierwsze dwa lata i ok. 4700 PLN przez kolejne dwa lata)

Planowany termin rozpoczęcia pracy w projekcie: 1 października 2024 r.

Nazwa jednostki realizującej projekt i miejsce pracy doktoranta:

Zakład Histologii i Embriologii
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Nazwa stanowiska: Stypendysta - doktorant (2 stanowiska)

1) doktorant z zakresu biologii molekularnej i komórkowej
2) doktorant z zakresu bioinformatyki i biologii strukturalnej

Kandydat powinien spełniać poniższe wymagania:

Z naszej strony oferujemy:

Procedura i termin przyjmowania zgłoszeń:

Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną, pracodawca zastrzega sobie możliwość zaproszenia kandydata na dodatkową rozmowę kwalifikacyjną (możliwość formy zdalnej). Ogłoszeniodawca nie odsyła ofert nadesłanych pocztą. Dokumenty należy przesłać na adres witold@ump.edu.pl (prof. Witold Szaflarski, kierownik projektu) do dnia 15.07.2024 r. Planowana data rozstrzygnięcia konkursu: 31.07.2024 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod powyższym mailem.

Ogłoszeniodawca zastrzega sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty. Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu rekrutacyjnym przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu przy ul. Fredry 10  (administrator danych), na potrzeby rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art.6 ust.1 lit. a ) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000).

Klauzula Informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu przy ul. Fredry 10.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@ump.edu.pl

Dane osobowe zawarte w CV, zbierane są i będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu, prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Oświadczam, że zostałem/am, poinformowany/a, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji będą przetwarzane przez okres niezbędny do organizacji i zakończenia procesu rekrutacji oraz rozpatrzenia ewentualnej reklamacji, jednak nie dłużej niż do 31.12.2024 r.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.